Norway Grants „Green ICT“ program

This project aims to reduce energy sector carbon intensity while increasing the energy system’s efficiency.

Project name: Demand response combination with energy storage systems for Denmark

Project number: 2014-2021.1.02.22-0204

Implementation period: 01.02.2023-30.04.2024

Amount of support: 149 019,49 €

The project is co-funded by Norway Grants Green ICT programme

Project aim: To introduce Fusebox SaaS platform for energy market operations in Danish market through a pilot, to unlock their flexibility and lower/postpone energy consumption to balance the grid. By utilizing energy storage and client demand flexibility the project aims to reduce energy sector carbon intensity while increasing the efficiency of the grid

Projected outcome: Fusebox’s SaaS software will be installed on the Partner’s system, which will support battery management in the Danish market. The SaaS platform will be localized, integrations (P2P) will be developed, and access to the Tenant will be provided.

Project implementers: Fusebox

Contact person: Aleksander Mürisep (aleksander@fusebox.energy)

Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Projekti eesmärk on vähendada energiasektori süsinikuintensiivsust, suurendades samal ajal energiasüsteemi tõhusust.

Projekti nimi: Taani nõudlusele reageerimise kombinatsioon energiasalvestussüsteemidega

Projekti number: 2014-2021.1.02.22-0204

Teostusperiood: 01.02.2023-30.04.2024

Toetuse suurus: 149 019,49 €

Projekti on kaasrahastatud Norway Grants Green ICT programmist

Projekti eesmärk: Tutvustada Fusebox SaaS-i platvormi energiaturu toimimiseks Taani turul läbi pilootprojekti, et suurendada nende paindlikkust ja vähendada/lükata edasi energiatarbimist võrgu tasakaalustamiseks. Projekti eesmärk on vähendada energiasektori süsinikuintensiivsust, suurendades samal ajal võrgu efektiivsust, kasutades selleks energia salvestamise ja klientide elektrialast paindlikkust

Prognoositav tulemus: Fusebox’i Taani turul akuhaldust toetav SaaS-tarkvara installeeritakse partneri süsteemi. Tarkvara lokaliseeritakse, töötatakse välja integratsioonid (P2P) ja tagatakse juurdepääs partnerile.

Projekti elluviijad: Fusebox

Kontaktisik: Aleksander Mürisep (aleksander@fusebox.energy)

Norway Grants „Green ICT“ program

This project aims to reduce energy sector carbon intensity while increasing the energy system’s efficiency.

Project name: Demand response combination with energy storage system

Amount of support: 691 601€

Implementation period: 01.06.2021 – 30.11.2023

The project is co-funded by Norway Grants Green ICT programme

About the project

Norway Grants Green ICT program gives Fusebox and Pixii the unique opportunity to collaborate on a renewable energy field project.

The innovation of this project is to combine demand-side flexibility (demand response) with energy storage systems (modular batteries) into a hybrid solution.

While existing infrastructure was built to support centralised electricity generation, we combine Fusebox’s competence in demand response with Pixii’s energy storage expertise to enable next-generation energy infrastructure. The project allows real-time communication between electricity consumers, energy storage, and energy systems to maximise the use of renewables. It also helps to solve the issues related to variable generation. We offer an integrated flexibility system for a cost-effective, green, and resilient grid globally.

Progress

1st stage

First, we are mapping suitable locations for energy storage units. We install energy storage units and other necessary hardware for different purposes in different places. We develop operational capability and connectivity between energy storage units and Fusebox virtual power plant platform and run field testing.

 • During the first stage Fusebox has mapped 3 potential energy storage locations. Two battery energy storage units are located in Estonia and one is in Finland. These sites include a lot of potentials to benefit from the value stacking of energy storage. Batteries are adding value to EV chargers and distributed renewable generation such as solar and hydro.
 • First battery installation was completed in January 2022. 100 kW/kWh battery was installed in Jägala hydropower plant in Estonia. Read more:

https://tehnika.postimees.ee/7454811/jagala-joa-hudroelektrijaam-hakkab-akupangaga-tipptunnil-lisaelektrit-pakkuma

 • Active testing since February 2022.

2nd stage

 In the second stage, we focus on market integration and piloting. We pilot new products and ancillary services, such as frequency and voltage control in the electricity grid. We will test Pixii energy storage systems and Fusebox virtual power plant platform functions according to the local market rules and technical requirements. Accordingly, we will develop additional functions on the Fusebox platform and test them with the Pixii energy storage system.

 • Fusebox has tested Pixii energy storage systems in various markets such as Finland and Estonia.
 • Fusebox has built an integration with the Finnish energy market and transmission system operator Fingrid according to local market rules and technical requirements. As a result, Fusebox could provide reserve power market services in Finland combining batteries with local consumption, local generation, EV chargers, and demand response.
 • Battery capacity in Finland is 150 kW/325 kWh. The battery system is located in Laappenranta city and is connected to the IsoKristiina shopping mall.

3rd stage

Based on our measuring and trading data, new complex functionalities are in focus. The aim is to maximize the utilization of EV-s and renewables in combination with energy storage systems. Our hybrid solution can provide flexibility services in two different ways; locally it can increase the EV charging power capacity and charging stations in densely populated or remote locations whilst also storing excess solar power. On the other hand, nationally, it supports electricity grid stability.

4th stage

The focus is on user experience for usability and future expansion. This stage includes standardization and optimization of developed functions. We will fix software bugs. We are analyzing the results and making conclusions. Both parties can provide several new services and products to different markets. Services we have developed together are following the local market regulations.

Contacts

Estonia

Norway

Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT

Fuseboxi ja Pixii koostööprojekti eesmärk on vähendada energiasektori süsinikuheitmeid, suurendades energiasüsteemi efektiivsust.

Projekti pealkiri: Demand response combination with energy storage system

Toetuse summa: 691 601€

Projekti kestus: 01.06.2021 – 30.11.2023

Projekti on kaasrahastatud Norway Grants Green ICT programmist

Projektist

EAS-i Eesti-Norra koostööd edendav „Green ICT“ toetusprogramm annab Fuseboxile ja Pixiile ainulaadse võimaluse teha koostööd taastuvenergiaprojektis.

Projekti uudsus seisneb hübriidlahenduses, kus elektrisüsteemi tasakaalustamiseks nõudlusepoolne paindlikkus (tarbimise juhtimine) kombineeritakse energiasalvestussüsteemidega (moodulakudega).

Olemasolev taristu on ehitatud tsentraliseeritud elektritootmise toetamiseks, aga meie ühendame Fuseboxi tarbimise juhtimise platvormi Pixii energia salvestamise kompetentsiga, et arendada järgmise põlvkonna energiataristut. Projekt võimaldab reaalajas suhtlust elektritarbijate, energia salvestamise ja energiasüsteemide vahel, et kasutada taastuvenergiat maksimaalselt. Samuti aitab see lahendada volatiilse energiatootmisega seotud probleeme. Me pakume integreeritud tarbimise juhtimise süsteemi kulutõhusa, rohelise ja vastupidava võrgu jaoks kogu maailmas.

Progress

1. etapp

Esmalt kaardistame energiasalvestite jaoks sobivad asukohad. Paigaldame erinevaks otstarbeks mõeldud energiasalvestid ja muu vajaliku riistvara eri asukohtadesse. Loome ühenduvuse energiasalvestite ja Fuseboxi virtuaalse elektrijaama platvormi vahel ning viime läbi vajalikud testid.

 • Esimese etapis kaardistas Fusebox kolm võimalikku energiasalvesti asukohta. Kaks akut asuvad Eestis, üks Soomes. Tänu energiasalvestuse võimalustele on neil kohtadel on suur potentsiaal. Akud annavad lisandväärtust EV laadijatele ning hajatootmisele nagu päikese või vee-energia.
 • 2022. aasta jaanuaris viisime lõpule esimese aku paigalduse. 100 kW/kWh aku asub Jägala hüdroelektrijaamas. Täiendavalt saab lugeda siit: https://tehnika.postimees.ee/7454811/jagala-joa-hudroelektrijaam-hakkab-akupangaga-tipptunnil-lisaelektrit-pakkuma
 • Alates 2022. aasta veebruarist toimub aktiivne testimine.

2. etapp

Teises etapis keskendume turgude ühendamisele ja piloteerimisele. Katsetame uusi tooteid ja tugiteenuseid, nagu sageduse ja pinge juhtimine elektrivõrgus. Testime Pixii energiasalvestussüsteemide ja Fuseboxi virtuaalse elektrijaama platvormi funktsioone kooskõlas kohaliku turu reeglite ja tehniliste nõuetega. Tulemuste põhjal arendame Fuseboxi platvormil lisafunktsioone ja testime neid Pixii energiasalvestussüsteemiga.

 • Fusebox on testinud Pixii energia salvestusüsteeme Soomes ja Eestis.
 • Fusebox on ehitanud ühenduse Soome energiaturuga ja Fingridiga vastavalt kohalikele turureeglitele ja tehnilistele nõutele. Selle tulemusena suudab Fusebox pakkuda Soomes turuteenuseid kombineerides kohalikku tarbimist, tootmist, EV laadijad ning tarbimise juhtimist.
 • Akude võimakus Soomes on 150 kW/325 kWh ning see asub Laappenranta linnas olles ühendatud IsoKristiina kaubanduskeskusega.

3. etapp

Mõõtmis- ja kauplemisandmete põhjal saame keskenduda uutele keerukamatele funktsioonidele. Eesmärk on maksimeerida elektrisõidukite ja taastuvate energiaallikate kasutamist koos energiasalvestussüsteemidega. Meie hübriidlahendus pakub tarbimise juhtimise ja paindlikkuse teenuseid kahel viisil. Lokaalselt aitab see suurendada elektrisõidukite laadimisvõimsust ja laadimisjaamade arvu nii tihedalt asustatud kui ka asustamata kohtades, salvestades samal ajal liigset päikeseenergiat. Teisest küljest toetab see riiklikul tasandil elektrivõrgu tasakaalustamist.

4. etapp

Keskendume kasutatavuse ja tulevase laienemise tagamiseks kasutajakogemusele. See etapp hõlmab välja töötatud funktsioonide standardimist ja optimeerimist. Parandame tarkvaravead. Analüüsime tulemusi ja teeme järeldusi. Mõlemad pooled saavad erinevatele turgudele pakkuda uusi teenuseid ja tooteid. Koos välja töötatud teenused järgivad kohalikke turueeskirju.

Kontaktid

Eesti

Norra

Not sure if your company can benefit from Fusebox?

Contact us if you are interested in joining the virtual power plant platform. We will get back to you shortly and help you find out your company’s savings and revenue potential free of charge.

Get in touch